کاربران عزیز وب سایت دنیای ترید می توانند مقالات خود را در بخش کاربری بار گذاری نمایند و بعد از مطالعه و تایید توسط سر دبیر ، مقاله با نام کاربر در و ب سایت درج می شود.